Børn og forældre

Behandlinger

Samtaler med børn og unge

Jeg arbejder overvejende ud fra en forståelse af, at de fleste børn og unge hjælpes allerbedst ved at arbejde med de voksne, der er omkring dem. Det være sig forældre, plejeforældre, pædagoger, lærere og andre vigtige voksne.

Nogle gange er det alligevel relevant og nødvendigt at inddrage barnet eller den unge. Det kan være i forbindelse med en konkret undersøgelse af barnet. Det kan være som et led i at informere barnet om nogle vigtige forhold i dets liv eller i bearbejdelse af svære og belastende livsvilkår.

Jeg har primært samtaler med børn og unge med udgangspunkt i nedenstående problematikker:

 • Skilsmisse
 • Konfliktfyldt samarbejde mellem forældre
 • Mistrivsel
 • Belastende og traumatiske opvækstvilkår
 • Anbragte børn og unge.
 • Udviklingsforstyrrelser og mistrivsel
 • Sorg og krise
 • Inspirationsbillede

Jeg har særlig erfaring med at arbejde med børn og unge i belastende livsomstændigheder, blandt andet ud fra en mentaliseringsbaseret terapeutisk tilgang. Jeg har stor erfaring i at skabe kontakt til selv børn og unge, der kan fremstå uden lyst til at tale om det, der er svært eller er bange og bekymrede for at tale om det, de går og tumler med.

Det kan være vanskeligt for børn og unge at tale om alvorlige emner – særligt når de står lige midt i dem og måske endnu bærer rundt på oplevelser, som fortsat er smertefulde, angstprovokerende og ubearbejdede. Børn kan derfor have brug for en kompetent voksen til at guide dem til at få organiseret deres oplevelser til en mere samlet fortælling eller forståelse.

Samtaler med børn og unge, bør først og fremmest være kendetegnet ved omsorg, støtte, respekt og anerkendelse. Hvis barnet eller den unge efterlades uden mulighed for at få hjælp til at tale om det svære og smertefulde, kan denne tavshed i værste fald føre til at følelsen af at være anderledes eller forkert forstærkes.

Som professionel voksen har jeg som psykolog et stort ansvar og forpligtelse over for barnet eller den unge. Jeg bruger tid på at etablere kontakt og tillid. Nogle gange foregår det bedst ved at komme på besøg i barnets eller den unges hjem. Barnet eller den unge skal føle sig tryg og ind imellem kræver det, at forældrene eller en pædagog er tilstede i en del af eller hele samtalen, alt efter opgavens karakter.

Alle samtaleforløb indledes med at fortælle barnet eller den unge om, hvad det er min opgave er, at vores samtaler er fortrolige og, at jeg ved behov vil bede om lov til at videreformidle konkrete elementer fra samtalerne efter aftale med barnet eller den unge. Det gælder dog ikke, hvis jeg modtager oplysninger om vold eller overgreb, da jeg i sådanne situationer skal underrette, og min tavshedspligt således tilsidesættes af hensyn til barnet eller den unge sikkerhed og beskyttelse.

Jeg er meget opmærksom på tre konkrete forhold, når jeg taler med et barn eller en ung: Alder, modenhed og udvikling generelt, da jeg ud fra disse tre elementer planlægger min måde at kommunikere med barnet eller den unge på.

Ud over ovenstående lader jeg herefter altid samtalen formes efter barnet eller den unge. Det betyder, at jeg altid må være parat til at forkaste mine planer, forforståelser og hypoteser.

Jeg arbejder på barnet eller den unges præmisser – hvilket betyder at jeg tilpasser min tilgang til barnet eller den unges behov. Nogle gange kan en gåtur som ramme for samtalen være lige det, der skal til, et spil UNO eller en invitation fra barnet om en konkret aktivitet.

Jeg sørger som regel for at konkret aktiveringsmateriale(spil. tegnegrej, bamse eller dukke eller lignende) er tilgængeligt under samtalen, jeg arbejder ligeledes også meget visuelt – det vil sige at jeg tegner konkrete arbejdsmodeller på en tavle, skriver barnets egne ord op, og invitere til, at barnet eller den unge kan deltage i denne proces, når det giver mening.

Nogle børn og unge har brug for små pauser undervejs, toiletbesøg eller skift i aktivitet. Det sørger jeg for at tilgodese.

Familiesamtaler

Jeg har igennem mange år arbejdet med børn og unge, der på forskellig vis har det svært og ikke trives i deres liv.

Det kan være alt fra, at det er svært at lære at læse, generelt at følge med i skolen, konflikter med jævnaldrende, mobning, angst, ensomhed og tristhed.

Når et barn eller et ungt menneske ikke trives, så påvirker også andre omkring dem.

Særligt deres forældre vil bekymre sig, være kede af det på barnets vegne, opleve magtesløshed og have svært ved at vide, hvad de skal gøre for at hjælpes deres barn med at få det bedre.

Min erfaring er, at intet problem eller bekymring er for småt at søge om hjælp til – en tidlig indsats er ofte langt mindre indgribende og omfattende, end hvis barnet eller den unge har haft det svært i lang tid.

Min opfordring til alle forældre, som på forskellig vis bekymrer sig om deres barn, er derfor at søge hjælp til at få italesat bekymringer og frustrationer.

Det kan være i barnets dagpleje, børnehave, i skolen, hos lægen eller hos en psykolog, enten via kommunens PPR(pædagogisk psykologisk rådgivning) eller en privatpraktiserende psykolog.

Mange års erfaring

Jeg har stor erfaring i at få spurgt ind til, hvad det er der bekymrer, hvordan barnets dagligdag og øvrige liv er påvirket, hvordan det påvirker den resterende familie, samt rådgive og vejlede om, hvordan forældre på bedst mulig vis hjælper barnet eller den unge.

Andre gange henvender forældre sig til mig, fordi de oplever, at familielivet føles alt andet end rart og godt at være i. Det kan være at de voksne skælder mere ud eller råber mere, end de plejer.

Det kan være, at forældrene oplever, at der bruges alt for megen tid på pligter og daglige gøremål og familietid, og hygge og nærvær har trange kår.

Det kan være spisesituationer og sengetider er fulde af konflikter, negativitet, børn og voksne, der udmattede overgiver sig til søvnen eller bare glæder sig til at kunne flygte væk i diverse skærmes uforpligtende underholdning.

Det kan være at familiens fundament, de voksnes kærlighed til hinanden, ikke næres og prioriteres.

Sammen med jer vil jeg prøve at blive klogere på, hvad der fylder allermest i jeres familie og hvad I allerhelst vil have skabt en forandring omkring. Nogle gange er det små justeringer, som med en vedholdende indsats over tid gør en stor forskel.

Jeg jubler sammen med jer, når det lykkedes og jeg arbejder ihærdigt videre sammen med jer, når det er svært eller I støder på modstand i processen med at skabe forandringer.

Jeg vil se frem til at kunne hjælpe netop jeres familie godt videre.

Parsamtaler

De fleste par vil på et eller andet tidspunkt opleve, at deres parforhold udfordres af hverdagens mange gøremål, konflikter om alt fra økonomi til sex, bristede drømme om det gode liv med børn, nogle gange dine, mine og vores, arbejde, rengøring, madlavning og fritid med aktiviteter og samvær med familie og venner.

Mænd og kvinder vil på forskellig vis have forventninger til og et billede af, hvordan det gode parforhold “burde være”, og over tid erfarer man, at det kræver hårdt arbejde at passe godt på kærligheden og hinanden. Alligevel brister illusionerne gang på gang, når hverdagen og livet indhenter os og problemer og konflikter opstår.

En parsamtale er derfor en en oplagt mulighed for at give parforholdet en hjælpende hånd – prioritere tid og rum, hvor I, som par sammen med mig, kan arbejde fokuseret med at øge opmærksomheden på, hvordan netop Jeres forholdet fungerer, samt hvordan Jeres kommunikation og relation kan forbedres.

De fleste par venter for længe med at søge hjælp – hvilket kan have store konsekvenser for parholdets holdbarhed, og i sidste ende hele familiens trivsel og glæde.

Hvornår skal vi tale med en om vores parforhold?

Min fornemmeste rolle som professionel samtalepartner er aldrig at optræde dømmende, eller udtale mig om rigtigt eller forkert.

Min opgave er snarere at støtte jer i en vanskelig og udfordrende proces, hjælpe jer nærmere hinanden eller nærmere en beslutning om, hvordan I kommer videre fra opslidende skænderier, eller larmende tavshed, negativitet og dårlig trivsel for hele familien.

Jeg vil glæde mig til at hjælpe, støtte og udfordre jer.

Vejledning om børns udvikling

Jeg har mange års erfaring og det er en af mine særlige kompetencer at rådgive og vejlede forældre, pædagoger og lærere omkring børn og unges trivsel og udvikling.

Bekymringer for barnets udvikling

Børn rimer mærkværdigt vis på bekymring. Vores børns trivsel, udvikling og glæde ligger os meget på sinde, og når vi er ansvarlige for nogen, som betyder noget helt særligt for os, så er det nærliggende at bekymre sig.

Vores børn eller unge mennesker er ikke altid glade, gode venner med alle og de udvikler sig heller ikke altid lige efter bogen. Nogle gange giver de deres forældre mange grå hår i hovedet og de er en evig kilde til undren og frustration, men også til glæde, ufattelig ømhed og stor kærlighed.

Som forældre bliver vi usikre og bekymrede, når vores børn reagerer med vrede, angst, eller giver udtryk for at have det dårligt. Dette kan føre til, at vi googler os til svar og løsninger, hvilket kan føre til endnu flere bekymringer og bange anelser.

Visse bekymringer kan være gavnlig at drøfte med en professionel.

Typiske tegn på problemer i udviklingen

Barnet:

 • Har et meget forsinket sprog
 • Er meget motorisk udfordret i forhold til jævnaldrene, bevæger sig kluntet og ukoordineret
 • Har svært eller manglende lyst til at indgå i leg/samvær med andre
 • Ender i mange konflikter
 • Leger helst med børn, der er meget yngre
 • Udviser manglende eller ingen interesse i andre børn
 • Trækker sig fra kontakt og samspil
 • Reagerer voldsomt med vrede, frustration eller angst
 • Er svær at hjælpe med at falde til ro
 • Er så følsom overfor berøring, lyde og lugte

Typiske tegn på problemer med trivsel

Barnet:

 • Er nedtrykt og irritabel
 • Trækker sig fra venner og sociale sammenhænge
 • Har ondt i maven
 • Giver udtryk for ondt i livet
 • Er mere ængstelig end ellers – igennem længere tid
 • Har igennem længere tid haft svært ved at sove
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Klarer sig dårligere fagligt end normalt
 • Går tilbage i udviklingen, tisser måske i sengen efter at være blevet renlig

Der er mange andre tegn på mistrivsel, og tegnene er sjældent entydige. Kig efter forandringer i adfærd og tag følelsen af bekymring alvorligt.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du er bekymret for dit barn eller unges udvikling.